تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فلسفه و کلام 
نهاد خبرگان بدون مدرک 
 
سطح 3